Văn tế thần các tiết

1.      Thường nhật tế thần văn ( Văn tế thường ngày)
Hoàng hiệu tuế thứ...nguyệt kiến...nhật sóc... Hưng Yên tỉnh Mỹ Hào phủ Văn Lâm huyện Lang Tài tổng Cận Duyệt xã Hộ Vệ thôn tế chủ đồng thôn đẳng cẩn dĩ.....vật cảm minh cáo vu.
          Tính..... húy.....đại vương linh ứng hộ quốc an dân Nam Định linh hiển Chiêu Minh Cảm ứng Hộ Quốc Hiển linh Phu hưu Phong công Mậu tích nguyên tặng Hiển liệt phù hựu Hoằng huống gia tặng Hiển liệt Phù hựu Hoằng huống tặng phong Linh ứng gia tặng Dực bảo Trung hưng Đại vương vị tiền.... thiên kính tế tất cáo lễ dã.
          Cung duy
          Đại vương ngũ nhạc chung anh, tam quang dựng tú. Dương dương tại thượng, thê sảng thiên niên; Trạc trạc quyết linh huân cao vạn cổ. Tư thích mỗ thiên kính trần lễ sổ nguyện giám đan thành tích dĩ huyền hỗ lão đồng cộng dịch ư cát khang, hương lý tư đào ư ân phú thực lại Đại vương chi giáng phúc dã.
Kính dĩ
Phối vị tịnh đồng cách hưởng.
Cẩn cáo!
2.      Nhị nguyệt thường nhật tế thần văn. (văn tế thần thường ngày tháng 2)
           Cung duy
           Đại vương khí phù sơn nhạc, tính cụ âm dương. Hãn hoạn trừ tai, linh chung thiên cổ; hộ dân bảo vật an chấn nhất phương. Hán cưu viên khải Ân lễ túc trương. Nhất thành cảm cách bách khánh giản nhương, khoa đệ trạc đăng tịnh tiến viết văn viết vũ thôn dân ân phú trọng canh viết thọ viết khang. Thực lại Đại vương phù trì chi đức dã.
Kính dĩ
Phối vị tịnh đồng cách hưởng. Cẩn cáo!
3.      Cáo nghinh tế văn. (văn tế cáo nghinh)
          Cung duy
          Đại vương, dương dương tại thượng, trạc trạc quyết linh. Nhân trí hùng lược, chính trực thông minh. Mặc phù quốc tộ, hiển tướng sinh dân. Thích tư xuân nhật bạc lễ kính trần, thức tuân nhập tịch, tải cử phụng nghinh cảnh ngưỡng linh quang chi chí chỉ, tích chi khánh lộc dĩ lai thành. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã.Kính dĩ phối vị tịnh đồng cách hưởng. Cẩn cáo!
4.      Phụng nghinh tế văn (văn tế phụng nghinh)
           Đại vương nãi thánh nãi thần, chỉ tinh chí túy. Trách trọng tuy dân, quyền thao tướng đế. Hãn hoạn nhất phương lưu danh vạn thế. Tư giả xuân tiết thích Đinh, cưu diên tải xỉ, linh giá phụng nghinh, nghiêm trang ký bị, hoàng đạo phong thanh thánh cung nhật trục, phục vọng quang lâm, tỷ mông ấm tý. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
5.      Nghinh thánh giá hoàn cung an vị tại đình tế văn. (văn tế nghinh thánh giá hoàn cung an vị )
            Cung duy
            Đại vương chính trực thiện tư, thánh chất mặc phù quốc tộ, lịch triều lũ hiển anh linh đào tướng dân sinh vạn cổ trường lưu công đức. Kim tuế phương xuân huyên hòa chi nhật, xướng giản nhất thiên hạo đãng, thân uy viễn xướng tương lưu vạn khoản, thiếp hồng ba hỗ hoàng thánh đức, bàng tuyên giang thủy cửu long chiêu thụy nhật túc ung tại miếu, vân ủng uy nghi, thanh mục hoàn cung sương nghiêm cảnh tất, kiếm bọi xán lưu tinh chi sắc, long trử hoa nghinh, tinh kỳ ngưng trạm lộ chi quang, phượng trì liễu phất. Kim tắc bảo ngự quang lâm lô liểu sạ uất thung dung, nghiễm y thường ư tử cực, càn hào chi long đức chính trung, hấp tấp xung bạch ngọc ư đan trì, tấn tiếp chi phượng nghi chi mật nhật quang lâm ngưỡng cận dư huy, bạo hiến kỳ trần phỉ vật, phục vọng giám tư đan khổn cửu trùng thượng khắc cư hâm tích dĩ hồng hy cảm cảnh tư đào ninh thụy. Thực lại Đại vương phù trì chi đức dã. Kính dĩ phối vị, tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
6.      Cáo phụng nghinh tống tế văn. (văn tế cáo phụng nghinh tống tế)
          Cung duy
          Đại vương sơn xuyên dục tú, hà hải chung linh. Đãng đãng chi thần công mạc trạng;  nguy nguy chi thánh đức nan danh. Tư gải ca diên nhạc mãn, tống tịch lễ hành, thanh miếu túc ung, thượng kỳ lai cách phỉ nghi bạc thiết, nguyện giám chí thành, mặc phù quốc tộ, hiển tướng dân sinh. Thực lại Đại vương chi lực dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
7.      Phụng nghinh tống thánh giá hoàn cung tại miếu an vị văn. (văn tế phụng nghinh tống thánh giá hoàn cung ở miếu)
          Cung duy
          Đại vương hà hải chung anh, sơn xuyên dục vượng. Trách trọng tuy dân, quyền thao đế tướng. Mặc phù quốc tộ, nguy nguy chi thánh đức nan danh. Hiển tướng dân sinh, đãng đãng chi thần công mạc trạng. Tư thừa thánh vị ký ngự sùng tôn, viên tiến phỉ nghi thượng kỳ giáng lâm, càn hào trung chính ức niên thùy hách trạc chi linh; miếu vũ túc ung vạn cổ ngưỡng mục thanh chi tượng. Phục vọng, thành ty mông âm tướng. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
8.      Đoan dương kiêm hạ điền văn (văn tế tiết Đoan dương kiêm hạ điền)
        Cung duy
        Đại vương nãi thánh nãi thần, tối linh tối tú. Mệnh thừa thượng đế thống trị nhất phương, đức tại tư dân ân thùy vạn cổ. Thích tư tiết thuộc hạ thiên, nhật lâm sơ ngũ thức tuân hạ điền, kính tần lễ sổ nguyện giám đan thành, tích dĩ huyền hỗ lão đồng hàm vịnh phong niên, hương lý trùng canh ân phú. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
9.      Xuất tịch tế văn (văn tế ra tiệc)
       Cảm minh cáo vu ... vương hành khiển phán quan thiên ôn chi thần vị tiền. Viết xuất tịch kính tế tất cáo lễ dã.

Cung duy vương hữu chấp hữu lâm chí tinh chí túy. Khâm thừa đế mệnh công đồng thập nhị quan binh kiểm sát nhân gian, thống lĩnh tam thiên tướng súy, tuế nguyệt tuần du, âm dương điệt lý. Tư thích ... thiên cung trần bạc tế lai ninh lai yến khiến thành, thượng nguyện cách tư. Tỷ xí tỷ xương, cận duyệt tư đào lạc chỉ. Như cương như phụ thi ca thiên bảo trọng canh, viết thọ viết khang thư chấn cơ trù kiêm bị. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
10.  Hựu thể (thể khác)
       Cung duy
       Vương thông minh duệ trí, văn vũ thánh thần. Đế mệnh khâm thừa, trừ khử tai ương chi vận; nhân gian kiểm sát, hoằng thi bảo hựu chi nhân. Thích tư xuân nhật bạc lễ kính trần nguyện kỳ giáng giám, bảo hộ đồng nhân phiêu linh huống nhi mặc phù bản xã đại vương công nhi hiển tướng thôn dân. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Cẩn cáo!
11.  Sóc vọng lưỡng nhật tế văn (văn tế hai ngày một và rằm)
              Cung duy
              Đại vương chính trực thiên tư, thông minh thánh chất. Hãn hoạn trừ tai ninh dân hựu vật. Tiết thuộc (mạnh/trọng/quý xuân, hạ, thu, đông) tuần lâm sóc/vọng nhật bạc hiến trai bàn, thượng kỳ cảm cách, nguyện giám đan thành tích chi an dật. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng.  Cẩn cáo!
12.  Đảo vũ tế thần văn (văn tế cầu mưa)
        Cung duy
        Đại vương anh kiệt địa chung, thông minh thiên đản. Thánh đức đại vân hành vũ, thi nhất phượng hựu vật ninh dân, thần vũ dương điện xiết lôi oanh thiên cổ. Trừ tai hãn hoạn, linh từ vĩnh ngật ư sương biên bật tự trường lưu ư hương giản. Tư giả đảo vũ thiết lễ tải trần bất hoán chi nghi, tinh sảng hữu tri thương lại vô hoằng chi sản, ức niên chi trị, tượng hoàn chiêu thiên cổ chi hưu kỳ, tái vãn tỷ dân cách toại kỳ sinh thành an kỳ lạc. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
13.  Hựu thể đảo vũ tế thần văn ( văn tế thần cầu mưa)
         Cung duy                                             
        Đại vương thông minh chính trực, văn vũ thánh thần. Mặc phù quốc tộ, hiển tướng dân sinh. Tư giả hạ nhật chính kỳ chi cấp vụ, điền gia chế tác chi đại huân, hồ vi phần cam kiến lưu kim vũ thử nhật hồ vi hồ hãn uất phiên thược thạch chi liên tuần, xứ xứ hàm ta khổ trứ nhân nhân cộng vọng hưng vân. Viên trần mật đảo chi nghi, văn bái hồ hạ ốc ưu chi vũ. Phục vọng giám lâm vu tả hữu.

Du nhiên hương phiêu diêu chi vân, thứ phó tam nông chi sở vọng trai ngung Thánh đức chi chiêu trần. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
14.  Tạ vũ tế văn (văn tế tạ khi cầu mưa)
          Cung duy
         Đại vương thông minh chính trực, văn vũ thánh thần. Thao tướng đế chi quyền nhất phương, hãn hoạn trọng tuy dân chi trách. Thiên cổ lưu danh. Tư giả mật đảo ký chu, phỉ nghi viên tiến thốn thành. Phục vọng thượng hồi thiên vận, phủ giám phàm tình đảo chi, tiên do tường cam lâm khởi thị lưỡng gian chi khiếm, thuận đảo chi hậu, nguyện thùy vũ trạch thứ tô vạn thừa chi lao. Cần tỷ dân các toại kỳ sinh, hưởng phù trì chi đức, đắc an lạc nghiệp vô triêm bảo hựu chi nhân. Thực lại Đại vương chi giáng phúc dã. Kính dĩ phối vị tịnh đồng giáng hưởng. Cẩn cáo!
Thành Thái bát niên nhị nguyệt sơ nhất nhật phụng sao cựu bản. ( ngày mồng 1 tháng 2 năm Thành Thái 8 (1896))