Tục lệ Thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt

6203/ 1165. HƯNG YÊN TỈNH VĂN LÂM HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔNG CẬN DUYỆT XÃ CÁC THÔN TỤC LỆ 興 安 省 文 林 縣 良 才 總 近 悅 社 各 社 村 俗 例
- 1 bản viết, 178 tr., 29 x 16, chữ Hán.
AF.A3/69
Tục lệ 4 thôn thuộc xã Cận Duyệt, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
1. Thôn Hộ Vệ 護 衛: 48 t.r, gồm:
- Tôn thần huy hiệu: 2 tr., duệ hiệu vị Linh ứng Hộ Quốc Đại Vương.
- Sự thần nghiêm cẩn khoán: 6 tr., gồm 10 điều, lập ngày 6 tháng Giêng nămMinh Mệnh 12 (1831).
- Hương lão khoán từ: 5 tr., gồm 4 điều, lập ngày 20 tháng 2 năm Tự Đức 4 (1851).
- Công dân khoán từ: 4 tr., gồm 5 điều, lập ngày 1 tháng 2 năm Tự Đức 11 (1858).
- Tự sự lễ tiết lệ: 10 tr., gồm 10 điều, lập ngày 21 tháng 2 năm Tự Đức 34 (1881).
- Tế thần các tiết văn bản: 16 tr., gồm thể thức các bài văn tế dùng vào các lễ tiết trong năm, sao ngày 1 tháng 2 năm Thành Thái 8 (1896).
- Bổ khiếm tân khoán: 5 tr., gồm 6 điều, lập ngày 12 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916).

Chúng tôi tiến hành phiên âm bản dịch nghĩa tục lệ của thôn Hộ Vệ gồm 48 trang. Dưới đây là nội dung của bản tục lệ của thôn Hộ Vệ.

DỊCH NGHĨA:

TỤC LỆ THÔN HỘ VỆ XÃ CẬN DUYỆT TỔNG LANG TÀI HUYỆN VĂN LÂM TỈNH HƯNG YÊN

(THÔN HỘ VỆ - XÃ CẨM HƯNG – HUYỆN CẨM GIÀNG – TỈNH HẢI DƯƠNG)

Mục lục

Tôn Thần huy hiệu

Khoán việc thờ thần nghiêm cẩn, Minh Mệnh 12 (1831)

Khoán từ Hương Lão, Tự Đức 4 (1851)

Khoán từ Hương Lão, Tự Đức 34 (1881)

Văn tế thần các tiết, Thành Thái 8 (1896)

Bổ khiến khoán ước mới, Khải Định 1 (1916)

Tục lệ thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt

Tôn thần huy hiệu

            LINH ỨNG HỘ QUỐC AN DÂN NAM ĐỊNH LINH ỨNG CHIÊU MINH CẢM ỨNG HỘ QUỐC HIỂN LINH PHU HƯU PHONG CÔNG MẬU TÍCH NGUYÊN TẶNG HIỂN LIỆT PHU HỰU HOẰNG HUỐNG GIA TẶNG LIỆT PHU HỰU HOẰNG HUỐNG TẶNG PHONG LINH ỨNG CHI THẦN DỰC BẢO TRUNG HƯNG THUẦN CHÍNH ĐẠI VƯƠNG.

Kính cẩn sao lược biên sự tích thần

            Linh ứng Hộ Quốc Đại Vương. Thần họ Đinh tên húy là Hùng Lực, người xã Bảo Lộc huyện Mỹ Lộc. Giúp vua Đinh Tiên Hoàng khi dẹp loạn mười hai sứ quân, nhà vua bị vây ở Sách Trại – Vị Hoàng – Nam Định. Thần dẫn nhân đinh ở địa phương gia sức giải vây. Sauk hi bình được thiên hạ, thần được vua ban tước và đất đai, nhà vua chuẩn cho xã Cận Duyệt phụng thờ thần.