Thôn hộ vệ - Di sản Hán Nôm - Tên đất

6203/ 1165 HƯNG YÊN TỈNH VĂN LÂM HUYỆN LƯƠNG TÀI TỔNG CẬN DUYỆT XÃ CÁC THÔN TỤC LỆ
- 1 bản viết, 178 tr., 29 x 16, chữ Hán.
AF.A3/69
Tục lệ 4 thôn thuộc xã Cận Duyệt, tổng Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
1. Thôn Đức Tinh
: 80 tr., gồm:
- Tôn thần huy hiệu: 1 tr., huy hiệu vị Đương Cảnh Thành Hoàng của thôn.
- Tế thần các tiết văn: 10 tr., gồm các bài văn tế dùng trong các lễ tiết tế thần, soạn năm Vĩnh Hựu 6 (1740).
- Công dân cổ khoán: 20 tr., gồm 38 điều, sao ngày 18 tháng 3 năm Gia Long 10 (1811).
- Kỵ hậu lệ bạ: 10 tr., gồm danh sách các vị hậu thần và vị trí số ruộng gửi hậu.
- Công thôn tân ước khoán: 6 tr., gồm 5 điều, lập ngày 12 tháng 11 năm Thành Thái 9 (1897).
- Tăng thiết tân lệ khoán điều: 8 tr., gồm 9 điều, lập ngày 11 tháng 10 năm Thành Thái 18 (1906).
- Bảo xã thôn khoán từ: 2 tr., bàn việc tuần phòng, đề ngày 24 tháng Giêng năm Duy Tân 9 (1915).
- Bổ khiếm khoán lệ: 4 tr., gồm 4 điều, lập ngày 2 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916).
- Cựu Đức
giáp biệt lệ: 14 tr., gồm 22 điều (của giáp Cựu Đức), lập ngày 15 tháng 10 năm Duy Tân 5 (1911).
2. Thôn Đông Đô : 26 tr., gồm:
- Công dân cổ khoán: 16 tr., gồm 47 điều, lập năm Canh Thìn (?)
- Công dân tân khoán: 10 tr., gồm 16 điều, lập ngày 4 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916).
3. Thôn Hỷ Duyệt
: 22 tr., gồm:
- Công dân hội diện biên ký các điều lệ: 12 tr., gồm 20 điều, lập ngày 8 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916). Có phụ các bài văn tế.
- Hậu thần húy kỵ khuyến lệ bạ bản: 10 tr., danh sách các vị hậu thần được thờ tại đình và Văn chỉ.
4. Thôn Hộ Vệ
: 48 t.r, gồm:
- Tôn thần huy hiệu: 2 tr., duệ hiệu vị Linh ứng Hộ Quốc Đại Vương.
- Sự thần nghiêm cẩn khoán: 6 tr., gồm 10 điều, lập ngày 6 tháng Giêng nămMinh Mệnh 12 (1831).
- Hương lão khoán từ: 5 tr., gồm 4 điều, lập ngày 20 tháng 2 năm Tự Đức 4 (1851).
- Công dân khoán từ: 4 tr., gồm 5 điều, lập ngày 1 tháng 2 năm Tự Đức 11 (1858).
- Tự sự lễ tiết lệ: 10 tr., gồm 10 điều, lập ngày 21 tháng 2 năm Tự Đức 34 (1881).
- Tế thần các tiết văn bản: 16 tr., gồm thể thức các bài văn tế dùng vào các lễ tiết trong năm, sao ngày 1 tháng 2 năm Thành Thái 8 (1896).
- Bổ khiếm tân khoán: 5 tr., gồm 6 điều, lập ngày 12 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916).

Nguồn: VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM  - VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM 

Viết bình luận

CAPTCHA
Câu hỏi này là để kiểm tra cho dù bạn là một người khách truy cập và để ngăn chặn gửi thư rác tự động.

Nhập hai từ: