Tân khoán ước bổ khuyết chỗ thiếu.

Ngày 12 tháng 10 năm Khải Định 1 () Kỳ lão hương lý dịch thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt cùng nhau họp bàn lập tân khoán từ, nguyên dân thôn từ trước việc thờ phụng, yến ẩm thì đều có thành qui định, có di tích lưu truyền, trong ngõ xóm sử có ghi chép nghĩ cũng là đủ, nhưng vì vẫn dị nghị bình phẩm. Thế thứ đã lâu năm mai một dần, sự việc sai khác không thể không có khiếm khuyết. Nay thừa lệnh trên, phái hồi thu sao khoán lệ cũ mới xưa nay. Toàn dân chức sắc, đó là Đại vương giáng phúc vậy. Kính bởi, họp mặt ghi chép từ xưa những điều chưa đủ, nghĩ thành một hai điều, mong rằng một là có thể bổ khuyết việc trị hóa ngày nay, một là có thể thành qui củ đời sau. Nếu bảo đó là vượt cả cả thị phi của thời xưa, thì ôi đâu dám! Tựu trung các điều liệt kê phía sau:

          Lệ trong thôn người nào có cha mẹ mất, người giàu có thì mời người bản thôn tống táng, biện xôi một mâm, lợn một con, không câu lệ to nhỏ, trầu cau 100 khẩu, rượu một bình, mang tới nhà Đương trữ sai người mời người trong thôn hôi hợp ăn uống. Trọn một số người đi tống táng, Ngày tống táng mọi người nghe tiếng trống hiệu thì tề tựu tại nhà hiếu chủ để đi tống táng, việc xong xuôi, nếu như có hoa bàn thì không từ chối, không có thì cũng không trách. Nay lệ.

          Lệ trong thôn người nào gia cảnh nghèo, khi cha  mẹ mất thì mời bản giáp tống táng, biện trầu cau lưu 100 khẩu, rượu một bình, đem đến nhà Lềnh trưởng để thông thỉnh bản giáp hội họp chọn người đi tống táng, việc xong xuôi nếu như có ăn uống cũng không từ, còn không cũng không trách cứ. Nay lệ.

          Lệ trong thôn người nào sinh con gái gả chồng ở quê khác thì biện lan giai xôi một mâm, gà một con, rượu một bình, trầu cau 100 khẩu, tiền 12 quan 3 mạch đem ra đình lễ, lễ xong đem về nhà Lềnh trưởng chia đều ăn uống, còn tiền giao lại cho bản giáp 11 quan và đồng dân 1 quan, cho nhà mõ 3 mạch, nhưng chiểu theo phép nước thì cứ nhà gái phải tới trình quản bả. Nay lệ.

          Lệ trong bản thôn người nào sinh được con trai hay con gái thì đều phải tới trình người quản bạ, khi có người mất cũng vậy. Nay lệ.

          Lệ trong thôn người nào đắp lò nấu rượu trộm, bị quan thương chính bắt đúng là vậy thì phạt tiền đúng như tội danh, nếu ngoan cố không chịu lỗi thì dân thôn mời Tiên thứ chỉ, kỳ lý dịch nếu tổi phí thế nào cứ bắt y phải chịu, không liên can gì tới chức dịch trong thôn, nếu không nhân thụ lý thì bản thôn chiếu theo trong khoán lệ cổ mà định đoạt bắt phạt y như người lấy trộm đồ thờ thần cùng lệ. Nay lệ.

          Lệ người nào có con gái gả cho người làng, thì nộp lan giai như sau: biện gà một con, xôi một mâm, rượu một bình, trầu cau 100 khẩu, lễ tại đình kính bản giáp ăn uống, còn tiền nộp tạm bản giáp ba quan, tiền đó sung vào tiền công của giáp, nhưng cốt yếu vẫn phải trình người quản bạ. Nay lệ.

Cả thôn trên dưới cùng ký.

Ngày mồng 10 tháng 10 năm Khải Định 1 (1916) thừa phái hồi sao, cứ thấy trong thôn kỳ lý đệ tường sao đóng thành một quyển.

                   Lão nhiêu Nguyễn Thiên ký.

                  Tiên chỉ Hoàng Chế ký.

                  Thứ chỉ Nguyễn Tranh ký.

                  Thừa nhận thực Lý trưởng Nguyễn Trương.