Quản trị moodle

1. Để cấu hình mật khẩu khi đăng ký tài khoản vào: Home / Site administration / Security / Site policies