Moodle default language for register (Mặc định ngôn ngữ khi đăng ký)

Để mặc định quốc gia khi người dùng đăng ký tài khoản trên trang moodle. Mở file thu_muc_moodle/login/signup_form.php tìm đến dòng sau:

if( !empty($CFG->country) ){
            $mform->setDefault('country', $CFG->country);
        }else{
            $mform->setDefault('country', '');
        }

đổi lại thành:

if( !empty($CFG->country) ){
            $mform->setDefault('country', $CFG->country);
        }else{
            $mform->setDefault('country', 'VN');// VN là mã quốc gia mà bạn muốn mặc định.
        }

lưu lại vậy là khi người dùng đăng ký thì mặc định sẽ là quốc gia có mã  trên.