Lỗi menu content type

Khi xóa kiểu nội dung (content type) đi rồi mà menu của kiểm nội dung đó vẫn hiển thị khi chọn thêm nội dung mới. Cách xử lý như sau:

1. Vào Cấu trúc / Trình đơn / Điều hướng (admin/structure/menu/manage/navigation)

2. Nhìn những kiểu nội dung xóa rồi mà vẫn còn menu trong phần này

3. Chọn Thiết lập lại (Reset) vào những kiểu nội dung muốn xóa bỏ menu.

Sau khi reset menu đó sẽ biến mất.

Chúc các bàn thành công!