Sổ tay moodle

Quản trị moodle

1. Để cấu hình mật khẩu khi đăng ký tài khoản vào: Home / Site administration / Security / Site policies

Moodle default language for register (Mặc định ngôn ngữ khi đăng ký)

Để mặc định quốc gia khi người dùng đăng ký tài khoản trên trang moodle. Mở file thu_muc_moodle/login/signup_form.php tìm đến dòng sau:

if( !empty($CFG->country) ){
            $mform->setDefault('country', $CFG->country);
        }else{
            $mform->setDefault('country', '');
        }

đổi lại thành:

Subscribe to RSS - Sổ tay moodle