Liên kết đến nội dung sự kiện từ mini calendar block

Để liên kết đến nội dung của sự kiện khi chọn vào một ngày trên mini calendar block làm như sau.
1. Vào module calendar/theme copy file "calendar-datebox.tpl.php"
2.. Đưa file copy này vào thư mục theme của theme dang dùng chẳng hạn thư mục ten_theme/templates/calendar
3. Xóa đoạn code cũ đi và Thêm đoạn code sau vào trong file này
<?php
// If day has items.
if (!empty($selected)) {
$items = reset($items[$date]);
// Only get the first item.
$entity = $items[0];
$link = l($day, 'node/' . $entity->id, array('attributes' => array('title' => $entity->title)));
}
?>
<?php print $class; ?>"> <?php print !empty($selected) ? $link : $day; ?>
4. Lưu lại và thử xem kết quả.