Lệ thờ phụng các lễ tiết

Ngày 21 tháng 12 năm Tự Đức 34 () thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt tổng Lang Tài huyện Lang Tài phủ Thuận Thành biên lập hương lệ các điều về việc thờ phụng lễ tiết năm liệt kê phía sau:

         - Lệ tháng 10 trình việc nuôi lợn, mỗi người hai lợn, ba gà, xôi ba cân, rượu ba bình, trầu cau sáu mươi khẩu, trầu cau đi đến mời từ thôn trưởng trở lên mỗi người một khẩu, sau khi ẩm tửu xong, thì mời trả nước trầu cau một tuần.

         - Lệ ngày 22 tháng 12 thay mã, thì chánh đương cai mổ lợn một con, xôi mười cân, rượu một quan hai mạch, trầu cau một trăm khẩu, tế xong cùng trên dưới cùng uống rượu cùng cơm canh đầy đủ, hai vị đương cai cùng chịu trầu cau mỗi người hai khẩu, trà nước một tuần.

         - Lệ lễ trừ lịch gà năm con xôi hai cân rượu năm bình, trầu cau 50 khẩu tế xong, mời trà nước trầu cau một tuần, hai đương cai cùng chịu.

         - Lệ ngày mồng ... tháng giêng năm mới, lễ động thổ, quýt một quả, tiền vàng mã 100, rượu một bình, trầu cau 30 khẩu, tế xong các chư viên thôn trưởng cùng thụ lộc, hai vị đương cai tri cùng chịu.

         - Lệ ngày mồng 6 tháng giêng năm mới, thứ đến các đương cai mổ lợn một con xôi 10 cân, rượu một quan hai mạch, trầu cau một trăm khẩu, tế xong thì từ 18 tuổi trở lên uống rượu ăn cơm muối mắm đầy đủ, trầu cau mỗi người hai khẩu, trà nước mỗi người một tuần, hai đương cai cùng chịu.

         - Lệ ngày mồng 7 tháng giêng, lễ Tỉnh sinh, trầu cau mỗi đương cai 30 khẩu, rượu ba bình, từ thôn trưởng trở lên cùng  thụ phúc, hai vị đương cai mổ lợn hai con, rượu một quan hai mạch, trầu cau 100 khẩu, xôi 10 cân. Trên dưới trong thôn cùng uống rượu ăn cơm muối mắm đầy đủ,trầu cau mỗi người hai khẩu, trà nước mỗi người một tuần, hai vị đương cai cùng chịu.

         - Lệ ngày 12 tháng 2 mỗi vị đương cai sắm xôi hai bàn, gà hai con, tiền 4 quan 5 mạch, nay lệ.

         - Lệ lần lượt trở xuống lễ cáo nghinh, trầu cau 30 khẩu, lễ thỉnh nghinh 30 khẩu, hành lễ cầu mõ 60 khẩu, phụng nghinh đến tại miếu Đồng Vệ 30 khẩu, tại bản chùa miếu 30 khẩu, lễ an vị 30 khẩu, hành đại lễ 100 khẩu, hai vị đương cai cùng chịu.

         - Lệ ngày 16, ngày 21, ngày 27 hành đại lễ trầu cau 100 khẩu hai vị đương cai cùng chịu.

         - Lệ ngày mồng 4 tháng 3 lễ tống tịch, thì cựu đương cai và tân đương cai mỗi người 100 khẩu.