Khoán từ công dân

Toàn thể nhân dân thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt tổng Lang Tài huyện Lang Tài phủ Thuận An tỉnh Bắc Ninh lập điều lệ để kính cẩn thờ phụng thần.

- Lệ Đồng niên có tế thần các nghi tiết thì từ 18 tuổi trở lên ăn mặc khăn áo chỉnh tề ra đình làm lễ cùng được thụ lộc. Nếu như quan viên đã tựu vị mà người nào đến sau không được thụ lộc, nếu như các vị hương lão không khăn áo cũng không được thụ lộc.

- Lệ thụ lộc thánh hoặc có lợn thì thụ lộc 3 cân mỗi cân giá tiền 3 mạch, bồ dục hai cỗ, lá lách hai chiếc, thì giáp Bắc hai cân, giáp Đông một cân; hoặc là gà thì nội tâm gà, rượu ba vò đồng. Tế xong hương lão quan viên có mũ áo được thụ lộc ở đình, trong ngày sóc vọng cũng ý như điều lệ này.

- Lệ trong thôn có hiếu sự, nếu người nào có người báo hiếu kính bản thôn trên dưới bánh chưng bánh giày mỗi suất một cái, nếu như xôi lợn trầu cau rượu thì uống rượu.

- Lệ đãi Tư văn nạp tiền ba quan, nếu như bánh chưng bánh giày xôi lợn thì uống rượu.

- Lệ từ 18 tuổi trở lên nạp tiền ba quan nếu như có bánh chưng bánh giày xôi lợn trầu cau thì nên uống rượu.

Lập từ ngày mồng 1 tháng 2 năm Tự Đức 11 (1858)

Nguyễn Thân ký

Hoàng Văn Thân ký

Nguyễn Lang ký

Nguyễn Văn Thậm ký

Vũ Tăng ký

Vũ Tụy ký

Vũ Đình Dũng ký

Nguyễn Tiến Hoàn ký

Nguyễn Văn Kỳ ký

Vũ Lý ký

Nguyễn Tiến Hành ký

Nguyễn Hữu Dung ký

Nguyễn Văn Lưới ký

Vũ Tri Tự ký

Hoàng Văn Minh ký

Nguyễn Hữu Đạo ký

Viết từ Nguyễn Bá Nhạc ký.