Khoán phụng sự thần nghiêm cẩn

 

Hương lão và toàn dân thôn Hộ Vệ xã Cận Duyệt tổng Lang Tài huyện Lang Tài phủ Thuận An, lập khoán ước thờ thần. Trong  đình là nơi thờ tự rất nghiêm trang, trong việc thờ tự cũng có tôn ti đẳng cấp, từ trước nghiêm chỉnh thanh tịnh, nhưng từ khi phục hồi cho tới nay lại sinh ra nhiều lỗ mãng huyên hoa, nhiều lời lăng mạ ô uế quả là thất lễ. Cho nên lập khoán ước để nghiêm phép trong đình, để trọng nơi thờ phụng tôn thần. Các điều lệ liệt kê phía sau:

         Hàng năm nghi tế hàng ngày, người lễ tùy nghi từ thôn trưởng trở lên, tới đình nên tề chỉnh khăn áo đều mặc mầu đen không được ăn tạp bàn, nếu người nào còn giữ thới nhờn, mặc tạp phục, và những người còn quấn khăn trắn trên đầu quả là khinh mạn lễ, bắt tạ rượu một chĩnh, hoặc tiền 1 mạch.

         Ngày đại tế thấy hiệu báo, người từ 18 tuổi trở lên lập tức tề chỉnh khăn áo đều mầu đen tề tựu tại đình trung làm lễ. Nếu như tế quan đã tựu vị rồi mà còn người nào vắng mặt lập tức bắt tạ lễ rượu một chĩnh, hoặc tiền một mạch.

         Ngày đại tế người từ mười tám tuổi trở lên, thẳng hoặc có người nào có bận việc riêng tư thì sắm trầu cau mười miếng đến trình cáo, nếu khinh mạn không có gì thì lập tức bắt tạ tiền một mạch.

         Tế lễ xong nếu như cùng ngồi hoặc hai giáp song tọa, thì giáp nào cũng có thứ tự tôn ty, không được tranh hàng trên dưới, để đến mức to tiếng đôi co đến mức thất lễ, nếu người nào xu lợi nhiều ít to tiếng thì lập tức bắt tạ rượu một chĩnh, hoặc tiền một mạch.

         Trong đình, hàng năm đến 30 tháng 12 đến ngày mồng 3 tết, tế đám chỉnh bị hương đăng thờ phụng đầy đủ không dứt. Đến các nghi tiết tế tự cũng như vậy đó là để trọng thị lễ thờ thần.

         Vào việc thờ phụng chính cung trong đình, dầu đèn hai giáp cùng chịu, người giữ từ ngày đêm đèn hương không dứt để trọng việc thờ cúng.

         Cung phụng đồ tế khí trong đình là tối trọng thờ phụng tôn nghiêm, nếu kẻ nào bạc tâm hiếu lợi lấy trộm, điều tra quả thực trạng lập tức bắt phạt tiền ba quan lại phải trả đúng vật đó không được đứng trong dân.

         Lễ vật trong đình dung gà, xôi. Dâng lễ cốt trọng ở việc kính than, nếu kẻ nào trộm cắp, lập tức bắt tiền ba quan, nếu có trong hội Tư Văn thì bị truất khỏi hội, không phải trong hội Tư Văn thì truất xuống năm bậc.

         Trong đình khi nhập tịch từ năm phụ lão ấu ắt phải khăn áo túi dép, nếu kẻ nào trộm cắp, điều tra bắt được quả tang lập tức bắt tiền ba mạch đánh mười gậy.

         Việc tế nghi hàng ngày, tiền cổ cứ từ trưởng thôn trở lên ra đình làm lễ cũng còn thiếu lý. Từ đấy về sau hễ xã trưởng khán thủ cùng những người có khoa trường tuy chưa tới thôn trưởng cũng phải khăn áo tề tựu ở đình làm lễ để trọng việc lễ thần, để đôn phong hóa.

Phía trên là lập ra các điều khoán lệ để nghiêm ước trong đình, để cho phong tục làng được thuần hậu.

Ngày mồng 6 tháng giêng năm Minh Mệnh 12 (1831), lập khoán từ.