Hoạt động đóng góp xây dựng đình Làng Hộ Vệ

Hoạt động đóng góp xây dựng Đình Làng Hộ Vệ bắt đầu từ ngày/tháng/năm đã được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đóng góp,...