Đi chung xe

Thêm bạn thêm vui - giảm bớt chi tiêu - tiết kiệm năng lượng - bảo vệ môi trường.

Thấy mọi người đi làm đi học ở những nơi gần cuối tuần thường hay về quê. Những ai có điều kiện thì rủ nhau đi chung xe vui mà lại tiết kiệm.