Danh sách sinh viên người làng vệ tốt nghiệp đại học năm 2012

Đây là danh sách sinh viên người Làng Hộ Vệ tốt nghiệp năm 2012. Mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ mọi người tìm được một công việc tốt.

1. Nguyễn Văn A

...