Chú ý làm insert, update, delete, select dữ liệu trong php với action

Thực hiện các lệnh insert, update, delete, xem chi tiết nội dung trên một trang php duy nhất.

1. Tạo form chẳng hạn FORM_INTRODUCTIONS trong form này đưa vào hai input là rech_action và id để nhận biết.

2. Tạo các hàm javascript để gán action và id cho form FORM_INTRODUCTIONS

3. Tạo form để nhập liệu ví dụ form introductions và hàm javascript checkform(form) kiểm tra dữ liệu nhập vào trên form

CHÚ Ý: trong hàm checkform(form) điều kiện xác nhận bạn muốn thực hiện hành động phải có câu lệnh gán action này. thì các lệnh action của bạn khi insert, update sau này mới thực hiện được. document.introductions.rech_action.value = 'UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS';

4. Viết các lệnh insert, update, delete sẽ thực hiện khi rech_action = "hành động bạn thực hiện"

5. Viết phần hiển thị chi tiết, hiển thị danh sách nội dung tương tự bên dưới

<?php   
    if (!$meta_titre) $meta_titre = "PAGE INTRODUCTIONS";
    if (!$meta_description) $meta_description = "PAGE INTRODUCTIONS";
?>
<h2>Manager introductions</h2><br />

<strong><a href="javascript:New_introductions()">Add an introductions</a></strong>

<? if ($_SESSION['user']['user_id_profil']==4) { ?>
<script language="javascript">
function New_introductions(){
    document.FORM_INTRODUCTIONS.rech_action.value = "UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS";
    document.FORM_INTRODUCTIONS.item_id_categorie.value = 'NEW';
    document.FORM_INTRODUCTIONS.submit();
}
function Supp_introductions(id) {
    if (confirm('You want to delete content')) {
        document.FORM_INTRODUCTIONS.rech_action.value = "SUPP_ITEM_INTRODUCTIONS";
        document.FORM_INTRODUCTIONS.item_id_categorie.value = id;
        document.FORM_INTRODUCTIONS.submit();
    }
}
function Modif_introductions(id) {
    document.FORM_INTRODUCTIONS.rech_action.value = "UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS";
    document.FORM_INTRODUCTIONS.item_id_categorie.value = id;
    document.FORM_INTRODUCTIONS.submit();
}
</script>
<? }?>
<script language="javascript">
function Detail_introductions(id)
{
    document.FORM_INTRODUCTIONS.rech_action.value = "DETAIL_ITEM_INTRODUCTIONS";
    document.FORM_INTRODUCTIONS.item_id_categorie.value = id;
    document.FORM_INTRODUCTIONS.submit();
}
</script>
<?php
    switch ($_POST['rech_action']) {
        case 'UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS' :
        case 'SUPP_ITEM_INTRODUCTIONS':
        case 'DETAIL_ITEM_INTRODUCTIONS' :
        }
?>

<form action="manage-introductions.php" method="post" name="FORM_INTRODUCTIONS" id="FORM_INTRODUCTIONS">
    <input name="rech_action" type="hidden" id="rech_action" />
    <input name="item_id_categorie" type="hidden" id="item_id_categorie" value="<? echo $_SESSION["id_categorie"]; ?>"/>
</form>
<?php
if($_POST['rech_action'] == "SUPP_ITEM_INTRODUCTIONS")
{
    @mysql_query("delete from amprie_advim_introductions where id_categorie = '".$_POST['item_id_categorie']."'");
    //@mysql_query("update amprie_advim_introductions set introductions = '' where id_categorie = '".$_POST['item_id_categorie']."'");
}

   $id_categorie = $_POST['id_categorie'];
   $introductions = $_POST['introductions'];
  
if($_POST['rech_action'] == 'UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS')
{
    if ($_SESSION['user']['user_id_profil']==4)
    {
        $sql = "select * from amprie_advim_introductions join amprie_categories on amprie_advim_introductions.id_categorie = amprie_categories.id_categorie where amprie_advim_introductions.id_categorie = '".$_POST['item_id_categorie']."'";
        $result = @mysql_query($sql);
        $ITEM = @mysql_fetch_assoc($result);
    }
    else{
        $_POST['item_id_categorie'] = 'NEW';
    }
   
    if($_POST['item_id_categorie'] == "NEW" && $_POST['envoyer'])
    {
        $sql = "insert into amprie_advim_introductions(id_categorie,introductions) values (".$_POST['id_categorie'].",'".MyAddSlashes($_POST['introductions'])."')";
        $_POST['rech_action'] = "";
    }
    else if($_POST['envoyer'])
    {
        $sql = "update amprie_advim_introductions set introductions = '".MyAddSlashes($introductions)."' where id_categorie = '".$_POST['item_id_categorie']."'";
       
        $_POST['rech_action'] = "";
    }
    @mysql_query($sql);
    //print $sql;
    //print $doc;
}
if($_POST['rech_action'] == 'UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS')
{
?>
<script type="text/javascript" src="../inc/fckeditor/fckeditor.js"></script>
<script type="text/javascript">
    window.onload = function()
    {
        // Automatically calculates the editor base path based on the _samples directory.
        // This is usefull only for these samples. A real application should use something like this:
        // oFCKeditor.BasePath = '/fckeditor/' ;    // '/fckeditor/' is the default value.
        var sBasePath = document.location.href.substring(0,document.location.href.lastIndexOf('_samples')) ;
        var oFCKeditor = new FCKeditor( 'introductions','100%',300 ) ;
        oFCKeditor.BasePath    = '../inc/fckeditor/' ;
        oFCKeditor.ReplaceTextarea() ;
    }
</script>
<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="introductions" id="introductions" onSubmit="return checkform(this.form)">
<input name="rech_action" type="hidden" id="rech_action" />
<input name="item_id_categorie" type="hidden" id="item_id_categorie" value="<? echo $_POST['item_id_categorie']; ?>"/>
  <table width="575" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> 
    <tr>
      <th width="128" valign="top" scope="row"><div align="left">Menu</div></th>
      <td width="385" valign="top">
        <select name="id_categorie" id="id_categorie">
        <?
                $Req1 = "SELECT * FROM $table->categories";
                $Rst1 = mysql_query($Req1);
                while ($N = mysql_fetch_assoc($Rst1)) {
                    echo '<option value="'.$N['id_categorie'].'" ';
                    if ($N['id_categorie']==$ITEM['id_categorie']) echo 'selected="selected"';
                    echo '>'.$N['cat_nom_'.$_SESSION['langue']].'</option>';
                }
            ?>
          </select>      </td>
    </tr>
    <tr>
      <th valign="top" scope="row"><div align="left">Introductions</div></th>
      <td valign="top">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2" scope="row"><div align="left">
        <textarea name="introductions" id="introductions" cols="50" rows="5"><?php echo $ITEM['introductions'];?></textarea>
      </div></th>
    </tr>
    <tr>
      <th colspan="2" scope="row"><input type="submit" name="envoyer" id="envoyer" value="envoyer" />
      <input name="annuler" type="button" class="ActionUser" id="annuler" onclick="location.href='index.php';" value="Annuler" /></th>
    </tr>
  </table>
</form>

<? } ?>

<script language="javascript">
    function checkform(form)
    {
        /*if(document.introductions.introductions.value == "")
        {
            alert("Please enter the introductions");
            document.introductions.introductions.focus();
            return false;
        }*/
        if(confirm("You want to update content!"))
        {
            document.introductions.rech_action.value = 'UPDATE_ITEM_INTRODUCTIONS'; //Phần này bắt buộc phải nhớ kỹ để có thể thực hiện các lệnh insert và update dữ liệu
            document.introductions.submit();
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
</script>
<!--xem chi tiet introductions-->
<?php
if($_POST['rech_action'] == "DETAIL_ITEM_INTRODUCTIONS" || $_POST['rech_action'] == $_SESSION['rech_action'])
{
    $result =  @mysql_query("select * from amprie_advim_introductions join amprie_categories on amprie_advim_introductions.id_categorie = amprie_categories.id_categorie where amprie_advim_introductions.id_categorie = '".$_POST['item_id_categorie']."'");
    if(@mysql_num_rows($result)<>0)
    {
    ?>
        <table width='575' border='0' align='center' cellpadding='2' cellspacing='0'>
    <?php
         while($row = @mysql_fetch_assoc($result))
         {
             $introductions = $row['introductions'];
            ?>
                <tr>
                    <?
                    if ($_SESSION['user']['user_id_profil']==4)
                    {?>
                        <td><a href="javascript:Modif_introductions(<? echo $row["id_categorie"]; ?>);"><img src="../images/icones/edit.gif" title="<? echo ALT_EDIT; ?>" width="16" height="16" border="0" />Modifier</a>
        <?
                    //if (true) {           
                ?>
            <!--<a href="javascript:Supp_introductions(<? //echo $row["id_categorie"]; ?>);"><img src="../images/icones/x_small.gif" title="<? //echo ALT_DELETE; ?>" width="16" height="16" border="0" />Supprimer</a>-->
            <? //} ?></td>           
                </tr>
               
                 <? }//fin if user?>
                 <tr><td><h1 class="Chapo"><? echo $row['cat_nom_fr'];?></h1></td></tr>
               
                <tr>
                <td valign="top"><?php echo $introductions;?></td>
                </tr>
        <? }?>
        </table>
<?
    }
}
?>

<table width="575" align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
  <tr>
    <td align="center">Ordre</td>
    <td align="center">Cat Nom</td>
    <?
        if ($_SESSION['user']['user_id_profil']==4)
        {?>
    <td align="center">Modifier</td>
    <td align="center">Supprimer</td>
    <? }?>
  </tr>
<?php
$sql = "select * from amprie_advim_introductions join amprie_categories on amprie_advim_introductions.id_categorie = amprie_categories.id_categorie";
$result = @mysql_query($sql);
while($row = @mysql_fetch_array($result))
  {
?> 
  <tr>
    <td align="center"><?php echo $row["id_introductions"]; ?></td>
    <td align="center"><a href="javascript:Detail_introductions(<? echo $row["id_categorie"];?>)"><?php echo $row["cat_nom_fr"]; ?></a></td>
    <?
        if ($_SESSION['user']['user_id_profil']==4)
        {?>
        <td align="center"><a href="javascript:Modif_introductions(<? echo $row["id_categorie"]; ?>);"><img src="../images/icones/edit.gif" title="<? echo ALT_EDIT; ?>"/></a></td>
        <td align="center"><a href="javascript:Supp_introductions(<? echo $row["id_categorie"]; ?>);"><img src="../images/icones/x_small.gif" title="<? echo ALT_DELETE; ?>"/></a></td>
        <? }?>
  </tr>
  <?php 
  }
  ?>
</table>