Cấu hình cho editor sử dụng file browse trong drupal

Vào Configuration\Media\IMCE dưới phần Role-profile assignment tìm đến vai trò Editor chọn cho phép sử dụng Public file và Private file có cái Profile name là User-1. Ok giờ đăng nhập lại bằng editor và thử add vào một media là một flash hay video, audio,...